Search


     Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                          

W związku z zagrożeniem zarażenia COVID-19 zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług Online. Nasi psycholodzy połączą się z Państwem poprzez Skype, a także przeprowadzają konsultacje mailowe bądź telefoniczne. W obecnej sytuacji, jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które potrzebują konsultacji z psychologiem. Serdecznie zapraszamy!

                       

Obszary działania Obszary działania

 

mazowieckie podkarpackie lubelskie świętokrzyskie małopolskie dolnośląskie wielkopolskie łódzkie podlaskie warmińsko-mazurskie kujawsko-pomorskie pomorskie zachodniopomorskie śląskie opolskie lubuskie

Stan zdrowia psychicznego na Śląsku

Zmiany społeczne dokonujące się w kraju i regionie mają duży wpływ na zwiększenie się ilości zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń spowodowanych nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz na zachowania samobójcze.

Dotyczy to zarówno jednostek, jak i całej społeczności. Lista potencjalnych i realnych zagrożeń dla zdrowia psychicznego z perspektywy socjologicznej jest obszerna i poza wymienionymi powyżej zjawiskami, obejmuje również rosnącą gwałtownie skalę emigracji zarobkowej, zaburzenia więzi społecznych, zjawisko wykluczenia społecznego w połączeniu z rosnącymi zróżnicowaniami społeczno-ekonomicznymi, czy znaczne rozmiary przestępczości.

 

Czytaj więcej: Stan zdrowia psychicznego na Śląsku

Dane demograficzne - negatywne zjawiska społeczne

Województwo śląskie pod względem liczby ludności zajmuje drugie miejsce w kraju. W 2008 r. na powierzchni 12 334 km² (3,9% powierzchni kraju) mieszkało 4,7 mln osób, co stanowiło 12,2% ludności Polski. Ponad połowa ludności województwa (53%) stanowią kobiety. Region jest najgęściej zaludnionym obszarem Polski, na km² przypada tu 377 osób, przy średniej krajowej wynoszącej 122 os. Poziom urbanizacji jest najwyższy w kraju, w miastach województwa mieszka aż 78,2% ludności, tj. prawie 16% ludności miejskiej Polski.

Czytaj więcej: Dane demograficzne - negatywne zjawiska społeczne

Szpitale psychiatryczne

Szpitale psychiatryczne:

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

  2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.

  3. Szpital Psychiatryczny w Toszku.

  4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychiatrii w Katowicach.

  5. Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku–Białej.

  6. Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

  7. Oddział Szpitalny Psychiatryczny w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym w Międzybrodziu Bialskim.

Zasoby psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim.

Zasoby psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim.

Psychiatryczna opieka ambulatoryjna prowadzona jest w poradniach zdrowia psychicznego, specjalistycznych ośrodkach opieki ambulatoryjnej oraz wyspecjalizowanych zespołach opieki środowiskowej.

Poradnie zdrowia psychicznego zajmują się leczeniem różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego oraz zaburzeń zachowania (depresja, nerwica, schizofrenia).

Pomoc udzielana jest w formie psychoedukacji, terapii indywidualnej oraz grupowej. Placówki kierują również pacjentów na leczenie do zakładów stacjonarnych.

W poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży leczone są różnego rodzaju zaburzenia m.in.: zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży, depresje. Poradnie leczą także dzieci, które doświadczają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz mają trudności szkolne.

Do zadań poradni odwykowej należy w szczególności: udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych, organizowanie i prowadzenie terapii grupowej, organizowanie klubów pacjentów oraz opieka nad ich działalnością, współdziałanie ze środowiskiem zamieszkania, pracy lub nauki pacjenta oraz z jego rodziną, koordynacja leczenia odwykowego prowadzonego w obwodzie zapobiegawczo-leczniczym.

Zadaniem poradni jest również udzielanie konsultacji i instruktażu lekarzom podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie leczenia odwykowego, prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej. Poradnie dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych zapewniają wszechstronną terapię i leczenie chorym uzależnionym m.in. od narkotyków i leków.

 

Czytaj więcej: Zasoby psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie śląskim.

statystyka zagrożeń związanych ze zdrowiem psychicznym

W poradniach, które zapewniały świadczenia osobom z zaburzeniami psychicznymi, spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych leczyło się w województwie śląskim ponad 2,6 tys. osób, było to ponad 7% leczonych osób w kraju. Z usług poradni dla osób uzależnionych od alkoholu skorzystało w województwie śląskim 21 tys. mieszkańców (dla porównania w województwie lubuskim leczonych było zaledwie 5 tys. osób).

Do najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń związanych ze zdrowiem psychicznym wśród mieszkańców województwa śląskiego należą:

 • zaburzenia nastroju,

 • organiczne zaburzenia psychiczne,

 • schizofrenia,

 • depresje,

 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym.


W 2008 r. na terenie województwa śląskiego działały 24 zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej, o łącznej liczbie 3 780 łóżek rzeczywistych (8,1 łóżka na 10 tys. mieszkańców) oraz 13 oddziałów psychiatrycznych znajdujących się w szpitalach ogólnych, z łączną liczbą 504 łóżek rzeczywistych i 120 miejscami dziennymi. Psychiatryczną opiekę stacjonarną tworzyło w regionie 7 szpitali, 3 ośrodki leczenia odwykowego alkoholowego, 3 zakłady opiekuńczo-lecznicze, 1 zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i 10 ośrodków rehabilitacyjnych dla uzależnionych od środków psychoaktywnych.